[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม, อรุโณทัยวิทยาคม, อรุโณทัยเชียงดาว, Arunothai Wittayakom, เวบไซด์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม, อำเภอเชียงดาว, อรุโณทัย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พยากรณ์อากาศ
 
ราคาน้ำมัน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

  
ประวัติโรงเรียน  
 

                                                                              
           โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 416  หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170 สังกัด สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 หมายเลขโทรศัพท์ 053-045559  โทรสาร  053-045559 website : www.anw-cm.ac.th                             E–mail : arunothai.cm@gmail.com
           เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 927 คน มีเขตพื้นที่บริการ  ตำบลเมืองนะ
           โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม   เป็นโรงเรียนประจำตำบล   เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา  2535  โดยตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  โดยเริ่มแรกต้องอาศัยศาลาที่ประชุมของหมู่บ้านเป็นสถานที่เรียน โดยมีนายสวัสดิ์  วงค์วัจนะสุนทร         ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  เป็นผู้บริหาร  และ นายคม   วิริยะการอุดม  อาจารย์ 1 ระดับ 4  เป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
              ในปีการศึกษา 2534   บ.ก.สูงสุด ได้มอบพื้นที่ป่าไม้ให้กับโรงเรียน และหมู่บ้านได้ซื้อที่บางส่วนสมทบเพิ่มเติมรวมเป็นพื้นที่ 52 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมโต๊ะเก้าอี้ รวมทั้งจ้างครูพิเศษมาช่วยสอน 3 ภาคเรียน
              ปีการศึกษา 2535   กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทำการ  และอนุมัติให้โรงเรียนอยู่ในโครงการโรงเรียนห้องสมุด ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพิเศษของกรมสามัญศึกษา โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง โครงการโรงเรียนห้องสมุดดังนี้
  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวโรกาสทรงพระเจริญมายุ    ครบ 5  รอบในปี  2535
  2. เพื่อจัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งที่มีความพร้อม และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า และหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
  3. เพื่อเป็นแหล่งจูงใจให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่บริการเข้ามาเรียนในระดับมัธยมศึกษามากขึ้น รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของประชาชน
ปีการศึกษา  2535    กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้แยกจากการเป็นโรงเรียนสาขา ใช้ชื่อว่า“โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม”   นายบุญส่ง  สมมิตร รักษาการครูใหญ่ จัดการศึกษาแบบสหวิทยาเขต  


รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
ปีการศึกษา 2544 นางนิตยา  บุญเป็ง   
ปีการศึกษา 2549 นายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท์
ปีการศึกษา 2552   นายสุพจน์  สิทธิประเวช
ปีการศึกษา 2553  นายสุรชัย   ใจแก้ว
ปีการศึกษา 2554  นายวีระ  ศิริรัตน์ 
ปีการศึกษา 2557 - ปัจจุบัน นายศรันย์  วรรณรัตน์ 


ปรัชญาของโรงเรียน
การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
คำขวัญของโรงเรียน
ใฝ่ศึกษา  มุ่งพัฒนา  สามัคคี  มีวินัย

สีประจำโรงเรียน
“แดง – ดำ” 


อักษรย่อ
“อ.ณ.ว.”
 
ตราประจำโรงเรียน
 
 
อัตลักษณ์
แหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
เอกลักษณ์
ความหลากหลายวัฒนธรรมชนเผ่า