[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พยากรณ์อากาศ
 
ราคาน้ำมัน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

  
ประวัติโรงเรียน  
 

                                                                              
           โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 416  หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170 สังกัด สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 หมายเลขโทรศัพท์ 053-045559  โทรสาร  053-045559 website : www.anw-cm.ac.th                             E–mail : arunothai.cm@gmail.com
           เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 927 คน มีเขตพื้นที่บริการ  ตำบลเมืองนะ
           โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม   เป็นโรงเรียนประจำตำบล   เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา  2535  โดยตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  โดยเริ่มแรกต้องอาศัยศาลาที่ประชุมของหมู่บ้านเป็นสถานที่เรียน โดยมีนายสวัสดิ์  วงค์วัจนะสุนทร         ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  เป็นผู้บริหาร  และ นายคม   วิริยะการอุดม  อาจารย์ 1 ระดับ 4  เป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
              ในปีการศึกษา 2534   บ.ก.สูงสุด ได้มอบพื้นที่ป่าไม้ให้กับโรงเรียน และหมู่บ้านได้ซื้อที่บางส่วนสมทบเพิ่มเติมรวมเป็นพื้นที่ 52 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมโต๊ะเก้าอี้ รวมทั้งจ้างครูพิเศษมาช่วยสอน 3 ภาคเรียน
              ปีการศึกษา 2535   กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทำการ  และอนุมัติให้โรงเรียนอยู่ในโครงการโรงเรียนห้องสมุด ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพิเศษของกรมสามัญศึกษา โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง โครงการโรงเรียนห้องสมุดดังนี้
  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวโรกาสทรงพระเจริญมายุ    ครบ 5  รอบในปี  2535
  2. เพื่อจัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งที่มีความพร้อม และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า และหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
  3. เพื่อเป็นแหล่งจูงใจให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่บริการเข้ามาเรียนในระดับมัธยมศึกษามากขึ้น รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของประชาชน
ปีการศึกษา  2535    กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้แยกจากการเป็นโรงเรียนสาขา ใช้ชื่อว่า“โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม”   นายบุญส่ง  สมมิตร รักษาการครูใหญ่ จัดการศึกษาแบบสหวิทยาเขต  


รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
ปีการศึกษา 2544 นางนิตยา  บุญเป็ง   
ปีการศึกษา 2549 นายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท์
ปีการศึกษา 2552   นายสุพจน์  สิทธิประเวช
ปีการศึกษา 2553  นายสุรชัย   ใจแก้ว
ปีการศึกษา 2554  นายวีระ  ศิริรัตน์ 
ปีการศึกษา 2557 - ปัจจุบัน นายศรันย์  วรรณรัตน์ 


ปรัชญาของโรงเรียน
การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
คำขวัญของโรงเรียน
ใฝ่ศึกษา  มุ่งพัฒนา  สามัคคี  มีวินัย

สีประจำโรงเรียน
“แดง – ดำ” 


อักษรย่อ
“อ.ณ.ว.”
 
ตราประจำโรงเรียน
 
 
อัตลักษณ์
แหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
เอกลักษณ์
ความหลากหลายวัฒนธรรมชนเผ่า